1. RK Nedvědice

První rybářský klub v nedvědici

Návrat na úvodní stránku

Rybářský řád

I. CHARAKTERISTIKA REVÍRU

Jedná se o soukromý rybářský revír v katastrálním území Nedvědice.Je napájen z potoka Nedvědička.Tento místní rybník slouží i jako požární nádrž.

II. POVOLENÍ K RYBOLOVU

Lov ryb je možný pouze na základě  platného ročního povolení k lovu (povolenka) vydaného provozovatelem za úplatu – v roce 2016 v ceně 1.400,– Kč. Lov ryb může provádět výhradně majitel povolenky, povolenka je nepřenosná, rovněž není povoleno zapisovat ulovené ryby na povolenky jiných rybářů.

O vydání povolenky k lovu rozhoduje provozovatel, který má právo bez udání důvodu odmítnout vydání povolenky k lovu.

III. DOBA HÁJENÍ A DOBA LOVU

Na revíru platí úplný zákaz lovu ryb v termínu od 1. ledna do 29. února. V tomto období může provozovatel lov ryb umožnit, ale vždy na zvláštní jednorázové povolení.

V termínu od 1. března do 31. prosince každého roku je stanovena denní doba lovu takto:

Březen                                                   6 – 17 hod.

Duben                                                    5 – 21 hod.

Květen                                                   4 – 21 hod.

Září                                                        6 – 20 hod.

Říjen                                                      7 – 19 hod.

Listopad a Prosinec                                  7 – 17 hod.

Ostatní měsíce                                         4 – 22 hod.

Čas uvedený v hodinách je čas platný v době lovu (nerozlišuje se letní a zimní čas).

Lov štik je povolen od 1. listopadu do 30. prosince – minimální délka ponechané ryby je 60 cm. Na jednu povolenku si lze ponechat pouze 1 ks štiky, přičemž jedna štika se pro účely evidence úlovků počítá jako dvě ostatní ušlechtilé ryby.

V zájmu hájení ryb po vysazení může provozovatel stanovit zákaz lovu ryb v revíru na dobu nezbytně nutnou. Provozovatel ji stanovuje v rozsahu 7 kalendářních dní po vlastním vysazení. Tento zákaz bude vyznačen na vývěsce u rybníka.

Mimo dobu zákazu lovu je povoleno lovit: Ryby ušlechtilé – Kapr obecný, Amur bílý, Tolstolobik bílý, Úhoř říční, Štika obecná. Ryby lososovité – Pstruh duhový. Uvedené druhy ryb si může lovící ponechat, dosahují-li minimální délky a nepřesahují maximální délku. Ryby, které nedosahují minimální délky nebo které přesahují maximální délku je rybář povinen po šetrném vyproštění pustit zpět do vody.

Minimální a maximální délky ryb jsou stanoveny následovně :

Veškeré ostatní druhy ryb a živočichů jsou hájeni celoročně.

Délka ryb se měří od předního konce hlavy až k nejzazšímu konci ocasní ploutve, dřevěným skládacím metrem.

V případě ulovení okouna, nesmí být ryba vrácena do vody. Okoun se nezapočítává do celkového množství úlovků.

V případě výskytu jiných druhů ryb, může provozovatel umožnit jejich ponechání dodatkem k tomuto řádu.

Druh ryby Stanovená délka v cm
minimální maximální
Kapr obecný Není omezena 60
Pstruh duhový Není omezena Není omezena
Amur bílý 55 70
Štika obecná 60 Není omezena
Úhoř říční 70 Není omezena
Tolstolobik bílý 50 70
Hájené druhy ryb
Sumec velký Celoročně hájený
Candát obecný Celoročně hájený
Lín obecný Celoročně hájený
Kapr Koi Celoročně hájený
Jeseter malý a velký Celoročně hájený

 

IV.DOCHÁZKA K VODĚ, POČET A MNOŽSTVÍ ÚLOVKŮ A JEJICH 

EVIDENCE

Denní docházka k vodě se nezapisuje. Zápis učiní rybář až ve chvíli, kdy si hodlá ulovenou rybu ponechat.

Při ponechání si ulovené ryby je rybář povinen zapsat úlovek ihned do záznamu s označením data ulovení, druhu a délky ryby (cm). Ponechaná ryba musí být zapsána do záznamu o úlovcích ještě dříve, než lovící pokračuje v lovu.

Po ukončení lovu (v případě úlovku) je rybář povinen ze záznamu o úlovcích odtrhnout kontrolní kupón s uvedením data, druhu a délky ryby a vhodit příslušný kupón do schránky, která je umístěna na místní hasičské zbrojnici. Držitel povolenky si může denně ponechat nejvýše 2 ks ušlechtilé ryby nebo 4 ks lososovitých ryb, případně 1 ks ušlechtilé ryby a 2 ks ryb lososovitých.

Po ponechání si maximálního denního množství končí denní lov.

Na základě jedné vydané povolenky je její držitel oprávněn si celkem za sezónu ponechat 10 ks ušlechtilých ryb (štika je počítána jako dva kusy) a 15 ks ryb lososovitých.

Pokud rybář již ulovil maximální stanovený počet lososovitých ryb na jednu vydanou povolenku, je povinen nepoužívat dále techniky vedoucí k lovení lososovitých ryb (použití červů, drobných návnad a malých háčků, lov na plavanou). V případě ulovení a ponechání další (šestnácté a další) lososovité ryby se tato počítá do úlovků ušlechtilých ryb s tím, že jeden kus ryby lososovité se počítá jako jeden kus ryby ušlechtilé. Případně je možné požádat provozovatele o vydání nové povolenky.

Evidence úlovků, která je součástí povolenky, obsahuje 24 kontrolních kuponů. Pokud rybář uloví maximální počet ryb, vrací povolenku provozovateli jejím vhozením do schránky. Povolenka slouží jako poslední (25) kupón.

Vyplněný záznam o úlovcích, který je součástí vydané povolenky, musí její držitel odevzdat nejpozději do 15. 1. následujícího kalendářního roku provozovateli, (vhozením povolenky do schránky), a to i když rybář během platnosti povolenky nelovil nebo nedocílil žádného úlovku. Splnění povinnosti výše uvedené je nezbytné pro vydání povolenky na další období.

V. CHOVÁNÍ PŘI LOVU

Každý rybář, je povinen na místě udržovat pořádek. Je zakázáno ponechávat odpadky na břehu a nebo je odhazovat do vody. Při příchodu k vodě proveďte nejprve obhlídku místa a pokud chcete lovit na místě, které je znečištěné, proveďte nejprve jeho úklid, jinak bude ze strany členů rybářské stráže a ostatních kontrolních orgánů postupováno tak, jako by lovící znečistil místo sám. Veškeré anomálie (větší počet uhynulých ryb, neobvyklé znečištění vody apod.) je povinen nahlásit provozovateli.

Je zakázáno jakékoliv poškozování vodních staveb a břehového opevnění – záhozů a dlažeb.

Rybář je povinen poskytovat majiteli revíru a kontrolním orgánům – osobám zmocněným provozovatelem revíru, účinnou pomoc a podporu při kontrolní činnosti na revíru.

Je zakázáno stavění stanů a podobných přístřešků, zajíždění aut do prostorů, které nejsou komunikacemi k tomu určenými.

Uhynulé ryby je lovící rybář povinen vytáhnout z vody, uklidit na vhodné místo a sdělit tuto skutečnost provozovateli (nejlépe vhozením informace do schránky).

VI. ZPŮSOBY LOVU RYB A VNADĚNÍ

Lov ryb je povolen pouze na udici a do čeřenu.

Na udici je možné lovit na položenou, na plavanou, přívlačí nebo muškařením.

Při lovu na položenou nebo plavanou musí být dodržena následující pravidla:

Rybář smí používat nejvýše dvou prutů, každý nejvýše o dvou návazcích s jednoduchými háčky. Jako nástraha je povolena jakákoliv rostlinná nástraha a jakákoliv živočišná nástraha s výjimkou živé rybky a chráněných živočichů.

Rybáři musí mezi sebou udržovat vzdálenost min. 3 m pokud se vzájemně nedohodnou na kratší vzdálenosti.

Maximální vzdálenost mezi pruty jednoho rybáře nesmí přesáhnout vzdálenost 2 m.

Rybáři musí být u prutů přítomni tak, aby v případě potřeby mohli s nimi ihned manipulovat.

Při lovu přívlačí musí být dodržena následující pravidla:

Je povoleno lovit jen jedním prutem, přičemž další prut nesmí být nastražen.

Pro přívlač mohou být použity jen umělé nástrahy:
a) třpytka  b) wobler  c) twister  d) streamer

Všechny ostatní nástrahy jsou při přívlači zakázány. Při přívlači se smí lovit jen s jednou nástrahou.

Rybáři musí mezi sebou udržovat vzdálenost min. 10 m pokud se vzájemně nedohodnou na kratší vzdálenosti.

Při lovu na umělou mušku (muškaření nebo lov s plovátkem) musí být dodržena následující pravidla:

Je dovoleno lovit jen na jeden prut s maximálně třemi muškami.

Rybáři musí mezi sebou udržovat vzdálenost min. 10 m pokud se vzájemně nedohodnou na kratší vzdálenosti.

Lov nástražních rybek je povolen, lovit se smí pouze do čeřínku o ploše nejvýše 1 m2. Lososovité a ušlechtilé ryby ulovené do čeřínku musí být puštěny zpět.

Veškeré neuvedené metody lovu jsou zakázány.

VII. UCHOVÁVÁNÍ ULOVENÝCH RYB A ZACHÁZENÍ S NIMI

Každá ulovená ryba musí být šetrně vyjmuta z vody a musí být položena na vlhkou podložku. Nešetrné zacházení s rybami se považuje za hrubé porušení řádu s následkem odebrání povolenky k lovu.

Ulovená ušlechtilá ryba, která byla poškozena příliš hlubokým zaseknutím nástrahy, stiskem, nebo jiným způsobem, nesmí být puštěna zpět. Rybář je povinen si úlovek ponechat, přičemž je povinen ji zapsat do evidence úlovků. V případě, že poškozená ryba nedosahuje povolené minimální délky, zváží lovící zda je možné rybu vrátit do vody a pokud ne, vhodným způsobem ji odstraní a bezodkladně informuje provozovatele (nejlépe vhozením písemné informace do schránky).

Pokud rybář uloví lososovitou rybu, u které nelze bez jejího poškození vyjmout háček, je povinen si ji ponechat a zapsat ji do evidence úlovků. Ulovené lososovité ryby lze pustit zpět do vody jen v případě, kdy je zcela zřejmé, že nebyla nijak poškozena.

Ulovená ušlechtilá ryba, kterou si hodlá rybář ponechat může být přechovávána jen ve vezírku (vezírek musí být opatřen kruhy, aby síťovina nepřiléhala těsně k tělu ryby). Je zakázáno upevňovat ryby provlečením za skřele nebo jiným nešetrným způsobem je přivazovat, případně nechat nezabité ryby uhynout. Do doby ukončení lovu musí mít rybář ulovené ryby u sebe. Ulovená lososovitá ryba, kterou si rybář chce nebo musí ponechat, musí být ihned usmrcena.

Ryba uložená ve vezírku se považuje za ponechanou. Je zakázáno vyměňovat ve vezírku umístněné ryby za nově chycené. Zakazuje se používání společných vezírků.

Při vylovení ryby je lovící povinen použít podběrák

Je zakázáno přechovávat ve vezírku ryby ulovené na jiných revírech a uchovávat ryby z předešlého dne lovu. Ve vezírku mohou být pouze ryby ze dne, kdy je lov prováděn.

Je zakázáno darovat ryby během lovu nebo darovat neevidované úlovky.

Jakékoliv zpracování ulovených ryb je zakázáno provádět přímo u vody.

Při lovu musí mít rybář vyprošťovač háčků (peán, pinzetu nebo klíšťky), dřevěný skládací metr pro zjištění délky ponechaných ryb, podběrák na jejich šetrné vyzdvižení, podložku na uložení ryby na břehu a vlastní vezírek s kruhy, ve kterém ponechané ryby přechovává.

Zdolaná ryba, kterou si lovící nemíní ponechat musí být vypnuta z háčku co nejšetrněji to podmínky dovolí.

VIII. RYBOLOV MLÁDEŽE DO 15 LET

Pro rybolov mládeže platí veškerá ustanovení tohoto rybářského řádu s touto úpravou:
Na základě jedné vydané povolenky je její držitel oprávněn si celkem ponechat 5 
ks ušlechtilých ryb a 10 ks ryb lososovitých. Dále platí, že držitel dětské povolenky smí lovit pouze na jeden prut.

Cena dětské povolenky pro rok 2016 je 300Kč.

Rybolov mládeže do 14-ti let povolen pouze pod dohledem dospělé osoby.

IX. SANKCE

Porušení kterékoliv části tohoto rybářského řádu může mít za následek okamžité odebrání povolenky.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Lovící převzetím povolenky potvrzuje, že je seznámen s tímto rybářským řádem a zavazuje se tento řád dodržovat.

Lovící je povinen se podrobit kontrole platných dokladů na vyzvání pracovníků zmocněných provozovatelem revíru, popřípadě může být vyzván i ke kontrole zavazadel a vozidla. I k tomuto úkonu dává lovící převzetím povolenky souhlas.

Tento rybářský řád je oprávněn provozovatel měnit či doplňovat i během lovné sezóny. O těchto změnách bude lovící informovat na vývěsce 1. RK Nedvědice a na webu www.1rknedvedice.cz.

Vydal 1.RK Nedvědice

V Nedvědici dne 1. ledna 2016

© 2024 1. RK Nedvědice - Vytvořil Marek Klusák